สัมมนาการนำเสนอภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์

9 ธันวาคม 2563

ภาพบรรยาการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) โดยสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดสัมมนาการนำเสนอภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานรับฟังการนำเสนอภาพอนาคตและรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์”  ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  มีผู้แทนหน่วยงานระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วม

#KalasinSocialForesight

#SocialForesight

#FutureScene

#NIA #IFI #KalasinUniversity #Kalasin