รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2563 “รางวัลดีเด่น” ประเภทองค์กรขนาดกลาง

8 ตุลาคม 2563

📌รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2563

"รางวัลดีเด่น" ประเภทองค์กรขนาดกลาง

บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

www.bsgglass.com

ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป ผู้นำในธุรกิจแปรรูปกระจก เป็นบริษัทขนาดกลางที่มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมมาสร้างการเติบโตและโอกาสทางธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการนวัตกรรมภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำระบบการบริหารจัดการข้อมูลนวัตกรรม มาใช้ในการพัฒนานวัตกรรมตลอดกระบวนการ และนำไปสู่ระบบ Innovation Portfolio ของบริษัท

#NIAWARDS #IOP #TTG #NIA #IFI