ระบบอัตโนมัติและเครื่องจักร/หุ่นยนต์สำหรับการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (Automation and Robots for Postharvest Management)

22 กันยายน 2564

ระบบอัตโนมัติและเครื่องจักร/หุ่นยนต์สำหรับการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

(Automation and Robots for Postharvest Management)

.

การใช้หุ่นยนต์/เครื่องมือสำหรับการจัดการการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว มีวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนแรงงานที่มีน้อยและราคาสูง ทั้งสามารถทำงานได้รวดเร็ว ให้ความแม่นยำ และมีประสิทธิภาพสูงกว่าการใช้แรงงานมนุษย์ เช่น เครื่องเก็บเกี่ยว เครื่องคัดขนาด น้ำหนัก การคัดเกรด เครื่องตรวจสอบคุณภาพ เครื่องตัดแต่งผลิตผล เครื่องบรรจุหีบห่อ เป็นต้น โดยเครื่องมือ/เครื่องจักร/หุ่นยนต์ สามารถทำงานได้แม้ในสภาวะร้อนหรือสภาพไม่เอื้ออำนวย มีระบบตรวจสอบและส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ รวมถึงการควบคุมโดยระบบอัตโนมัติ (Automation) และสามารถควบคุมได้จากระยะไกล

.

#IFI #FutureScene #FutureIdeas #AutomationAndRobotsForPostharvestManagement #NIA