ระบบติดตามคุณภาพและตำแหน่งสินค้าเกษตรอัจฉริยะ (Intelligent Cold Chain Monitoring System)

27 ตุลาคม 2564

ระบบติดตามคุณภาพและตำแหน่งสินค้าเกษตรอัจฉริยะ (Intelligent Cold Chain Monitoring System)

การใช้ Cloud Fog Computing และการติดตามข้อมูลสินค้าในตู้ควบคุมอุณหภูมิด้วย Active RFID ซึ่งการส่งผ่านข้อมูลในระบบ Cloud Fog Computing ระหว่างการเดินทางขนส่งสินค้าสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ข้อมูลมีความต่อเนื่อง เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดไม่จำเป็นต้องถูกส่งผ่าน Server แต่จะสามารถเชื่อมโยงโครงข่ายระหว่าง Node ที่อยู่ใกล้ได้ทันที

.

ในขณะที่ Active RFID ใช้แหล่งพลังงานจากแบตเตอรี่ และสามารถติดตั้งในตะกร้าขนส่งสินค้า ทำให้สามารถติดตามตำแหน่งและคุณภาพสินค้าได้จนถึง Shelf เซ็นเซอร์นี้สามารถอัพเดตและส่งข้อมูลได้อัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องอ่าน RFID แบบเดิม และผู้ใช้งานสามารถติดตามข้อมูลสินค้าได้ผ่านทางแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์

.

#IFI #FutureScene #FutureIdeas #IntelligentColdChainMonitoringSystem #NIA