ภาพอนาคตการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ Social Foresight for the Futures Book

11 มกราคม 2565

ภาพอนาคตการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่

Social Foresight for the Futures Book

เมื่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงหมุนไปอย่างรวดเร็วล้วนส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทั้งในระดับชุมชนและเมืองอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

หนังสือเล่มนี้จึงรวบรวมมุมมองกระบวนการการมองอนาคตเชิงสังคม (Social Foresight) ที่จะเป็นแนวทางหนึ่งในการค้นหา บ่งชี้สัญญาณความเปลี่ยนแปลง ประเมินความไม่แน่นอน เพื่อรับรู้คาดการณ์ภาพอนาคตความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ที่จะช่วยกำหนดทิศทาง วางแผนตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และกำหนดอนาคตทางเลือก (Alternative Futures) อย่างสอดคล้องกับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้อนาคตอย่างทันท่วงที (Future Readiness) ผ่านการเรียนรู้กระบวนการการมองอนาคตอย่างมีส่วนร่วมและกรณีตัวอย่างพัฒนาภาพอนาคตเชิงพื้นที่อย่างจังหวัดพะเยา กาฬสินธุ์ พัทลุง และสตูล

.

ดำเนินการจัดทำโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน โปรแกรมที่ 13

นวัตกรรมสําหรับเศรษฐกิจ ฐานรากและชุมชนนวัตกรรม สนับสนุนผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม จากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ดาวน์โหลด PDF