ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการมองอนาคตเชิงกลยุทธ์สำหรับภาครัฐ (Strategic Foresight for Public Sector) Foresight Training “Learn to design your future” ครั้งที่ 2

14 สิงหาคม 2563

ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการมองอนาคตเชิงกลยุทธ์สำหรับภาครัฐ (Strategic Foresight for Public Sector) Foresight Training “Learn to design your future” ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2563 ณ FutureTales Lab ชั้น 8 อาคาร True Digital Park กรุงเทพฯ

โดยมีผู้เข้าร่วมตัวแทนนักบริหารยุทธศาสตร์ นักนโยบายและแผน และนักวิจัยเชิงนโยบายเข้าร่วมกว่า 40 คน ร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนมุมอง (Mindset) สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดด้านอนาคตศาสตร์ ด้วยผสมผสานกระบวนการรับรู้ทางความรู้สึกทางความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และการคิดเชิงอนาคต (Future Thinking) เข้าด้วยกัน ผ่านกระบวนการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งที่เห็นได้อย่างชัดเจนและยังไม่ซัดเจน ตามระดับซับซ้อน (Complexity Thinking) ในแต่ละประเด็นสถานการณ์ความไม่แน่นอนและแนวโน้มต่างๆ รวมถึงประเด็นระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ไม่พึ่งประสงค์ (Unwanted events) และอนาคตอื่นๆ ที่อาจเป็นไปได้ ปัจจัยแรงขับเคลื่อน (Driving Force) ที่มีแรงผลักต่อการสร้างเปลี่ยนแปลง (Transformation) ในการออกแบบภาพอนาคต (Design your own future) เพื่อการเตรียมความพร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต (Future Readiness) และนำไปสู่การออกแบบนโยบายอย่างเป็นระบบ

#NIA #IFI #SPP

#Foresight

#ForesightTraining

#Learntodesignyourfuture

#StrategicForesightforPublicSector

#Uncertainties #Risk #PowerofMetaphors #CLA #COVID-19response #Scenarioplanning #Windtunneling #AHAMoments