ภาพบรรยากาศการอบรม Foresight Training “Learn to design your future” ในวันสุดท้ายของการอบรม

16 สิงหาคม 2563

Foresight Training “Learn to design your future"

ภาพบรรยากาศการอบรม Foresight Training “Learn to design your future” ในวันที่สุดท้ายของการอบรมครั้งนี้ที่ร่วมกัน Transform ปรับเปลี่ยนสิ่งที่ค้นพบไปสู่การสร้างภาพอนาคต (Scenario) โดยผู้เข้าร่วมอบรมร่วมเรียนรู้เทคนิคการสร้างภาพอนาคต (scenario planning) ถึงภาพอนาคตที่เป็นไปได้ (Possible Future) ในภาพอนาคต scenario ต่างๆ  ที่หลากหลายทั้งด้านบวกและด้านลบของรูปแบบการทำงานในอนาคต (Future of Work) ในอีก 20 ปีข้างหน้าทั้งในด้านสภาพความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ คุณลักษณะของงาน เทคโนโลยี และลักษณะของเมือง จะปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง เราสามารถเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันนี้ผ่านกระบวนการ Foresight ได้อย่างไร

ตลอดจนทดลองใช้เทคนิคการพยากรณ์แบบมองย้อนหลัง (Backcasting) ในภาพอนาคตร่วมกันโหวตเลือกแล้วกำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการในอนาคตแล้วค่อยย้อนกลับมาดูว่า แนวทางและความเป็นไปได้ในการบรรลุอนาคตที่ต้องการนั้นจะต้องทำอย่างไรในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งการทำ Backcasting จะเน้นการพิจารณาและการถามเพื่อให้ได้คำตอบว่า ถ้าเป้าหมายในอนาคตเป็นเช่นนี้ เมื่อเราอยู่ ณ จุดนี้ เราจะเป็นอย่างไร และต้องทำอะไรบ้างจึงจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดที่จะนำไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์ที่สามารถนำไปแปลงเป็นแผนปฏิบัติการขององค์กรได้

แล้วต่อด้วยการนำยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ที่มีอยู่แล้วมาทดสอบความเป็นไปได้ ด้วยเทคนิค Wind-tunneling ที่มีลักษณะคล้ายอุโมงค์ลมทดสอบก่อนนำยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ไปปฏิบัติจริง เพื่อพิจารณาการตอบสนองต่อเป้าหมายจะสามารถทำได้หรือไม่ในภาพอนาคตต่างๆ พร้อมกับสร้างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หรือข้อเสนอแนะที่นำไปสู่เป้าหมายเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับภาพอนาคต

และปิดท้ายด้วยกิจกรรมบันทึกข้อความสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นความรู้สึกในอนาคตใน 10 ปีข้างหน้าของตนเอง และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้สึกของผู้เข้าอบรมพร้อมรับประกาศนียบัตร

#NIA #IFI #SPP

#Foresight

#ForesightTraining

#Learntodesignyourfuture

#StrategicForesightforPublicSector

#Uncertainties #Risk #PowerofMetaphors #CLA #COVID-19response #Scenarioplanning #Windtunneling #AHAMoments