ฟาร์มแห่งอนาคต Future Farm

 28 มิถุนายน 2561

 

“ฟาร์มแห่งอนาคต Future Farm” ในห้วงเวลาแห่งความท้าทายจากภาวะบริบทโลกเปลี่ยนแปลงทั้งจากการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (Aging Society) การขาดแรงงานในภาคการเกษตร ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ผันแปร ภาวะแล้งและน้ำท่วมที่ส่งผลต่อการผลิตทางการเกษตร รวมถึงการเกิดศัตรูพืชชนิดใหม่อุบัติขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ เป็นปัจจัยขับเคลื่อนภาคการเกษตรในอนาคตเปลี่ยนแปลง (Transformation) โลกของกสิกรรมแบบเดิมๆ ไปอย่างสิ้นเชิง

อนาคตอันใกล้หุ่นยนต์เพื่อการเกษตร “Robotics Farming” จะเป็นกุญแจสำคัญในการพลิกโฉมเปลี่ยนแปลงอนาคตเกษตรกรรมในการทำการเกษตรด้วยวิทยาการหุ่นยนต์ที่ผสมผสานการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีขั้นสูงเข้าด้วยกัน ทั้งการผสมผสานการใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ (Sensor Fusion) การใช้ข้อมูลเชิงลึกทางเกษตรในระดับโอมิกส์ (Agricultural Multiomics) เข้ามาวิเคราะห์ข้อมูล โดยเฉพาะการใช้หุ่นยนต์เพื่อการเกษตรและเทคโนโลยีอัจฉริยะในการติดตามสภาพแวดล้อมในฟาร์ม การใช้ดำเนินกิจกรรมในฟาร์มทั้งการใส่ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง การไถเตรียมดิน การเพาะเมล็ดพืช การจัดการวัชพืข การคัดเลือกพืชแบบอัตโนมัติ ตลอดจนประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) จากระบบ sensor เพื่อวางแผนบริหารจัดการกิจกรรมในฟาร์มให้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารได้มากขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำลง และสามารถควบคุมปริมาณ คุณภาพการผลิตหรือการเก็บเกี่ยวได้อย่างแม่นยำตามความต้องการ

ทุกวันนี้มีหลายประเทศทั้งสหรัฐอเมริกา เยอรมนี อิสราเอล และจีน พัฒนาหุ่นยนต์เพื่อใช้ในภาคเกษตรกรรมหลากหลายรูปแบบ อาทิ หุ่นยนต์เพื่อการเก็บเกี่ยวพืชผล หุ่นยนต์สำหรับเพาะพันธุ์และปลูกพืช โดรนเก็บข้อมูลเพื่อการเกษตร เป็นต้น

อย่างไรก็ตามมิติการพัฒนาภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี...นวัตกรรมจะเป็นส่วนสำคัญต่อการปรับตัวให้ภาคการเกษตรอยู่รอดหลุดออกจากวงจรเกษตรแบบดั้งเดิม

#IFI #FutureScene #FutureIdeas # FutureFarm #RoboticsFarmin #Agriculture #NIA

ดาวน์โหลด PDF