ฟาร์มเลี้ยงแมลงในร่มแบบปิด (Closed-Type Indoor Insect Farm)

15 ตุลาคม 2563

ฟาร์มเลี้ยงแมลงในร่มแบบปิด (Closed-Type Indoor Insect Farm)

ฟาร์มเลี้ยงแมลงในร่มแบบปิด (Closed-Type Indoor Insect Farm) คือ โรงเรือนที่ใช้การเพาะพันธุ์แมลงแทนการเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่เพื่อผลผลิตเชิงพาณิชย์ ซึ่งในปัจจุบันการยอมรับของผู้บริโภคต่ออาหารที่มาจากแมลงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐของยุโรปและแคนาดาก็อนุญาตให้ใช้อาหารที่ผลิตจากแมลงในการเลี้ยงสัตว์น้ำแล้ว

สำหรับในประเทศไทยแม้ว่าจะมีฟาร์มเลี้ยงแมลงอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ไม่ได้มีการควบคุมสภาพแวดล้อมอย่างเข้มงวด จึงต้องแบกรับความเสี่ยงเรื่องสภาพภูมิอากาศที่อาจผันแปรและส่งผลเสียต่อปริมาณและคุณภาพของแมลงได้ เนื่องจากอุตสาหกรรมผลิตแมลงมีมูลค่าสูง ในอนาคตจึงมีความเป็นไปได้ที่จะมีการนำเทคโนโลยีฟาร์มในร่มแบบปิดเข้ามาใช้ในการควบคุมสภาพแวดล้อม เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพคงที่และได้มาตรฐานสำหรับการส่งออก

#IFI #FutureScene #FutureIdeas #BigPlantFactory #NIA

ดาวน์โหลด PDF