ผลิตภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชทางชีวภาพ (Biocontrol Product)

21 เมษายน 2564

ผลิตภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชทางชีวภาพ (Biocontrol Product)

.

ศัตรูพืชทั้งในกลุ่มจุลินทรีย์โรคพืช และแมลงศัตรูพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัชพืช ที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญในการห้ามใช้สารเคมี ดังนั้นความต้องการผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพเพื่อกำจัดวัชพืช และศัตรูพืชอื่นๆ จึงมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ซึ่งสามารถใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการแก้ไขปัญหาได้ ประกอบด้วยเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้อง 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) สารชีวภาพสำหรับการกำจัดศัตรูพืช (Bio Pesticides) (2) เทคโนโลยี RNAi สำหรับการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช (RNAi–Pesticides) และ (3) เทคโนโลยี Synthetic Biology เพื่อการผลิตสารกำจัดศัตรูพืชทางชีวภาพ (Synthetic Biology)

#IFI #FutureScene #FutureIdeas #BiocontrolProduct #NIA

ดาวน์โหลด PDF