บรรยายเสวนา “ชวนมองอนาคตจังหวัดพัทลุง 2030” ภายใต้โครงการศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม (Social Foresight) ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

 27 ตุลาคม 2563

[Live] ร่วมติดตามบรรยายเสวนา “ชวนมองอนาคตจังหวัดพัทลุง 2030” ภายใต้โครงการศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม (Social Foresight) ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

การบรรยายสาธารณะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมุมมอง “ภาพอนาคตจังหวัดพัทลุง 2030” ร่วมกันโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา นักวิชาการ และภาคประชาชนในพื้นที่ พร้อมนำเสนอภาพรวมผลการศึกษาโครงการ

ดาวน์โหลดเอกสาร : https://anyflip.com/mneqr/unym/