บรรยายกาศเสวนา “ร่วมมองภาพอนาคตการใช้ชีวิตในพื้นที่จังหวัดพะเยา 2030” ภายใต้โครงการศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม (Social Foresight) ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

18 ตุลาคม 2563

📌 [Live] บรรยายกาศเสวนา “ร่วมมองภาพอนาคตการใช้ชีวิตในพื้นที่จังหวัดพะเยา 2030” ภายใต้โครงการศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม (Social Foresight) ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

การบรรยายสาธารณะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมุมมอง “ภาพอนาคตการใช้ชีวิตในพื้นที่จังหวัดพะเยา 2030” ร่วมกันจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา นักวิชาการ และภาคประชาชน ในพื้นที่ พร้อมภาพรวมผลการศึกษาโครงการ โดย

ดร.ชัยธร  ลิมาภรณ์วณิชย์ ผู้จัดการกลยุทธ์นวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ผศ. ดร.ฉัตรทิพย์  ชัยฉกรรจ์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

คุณตฤนภร กันทะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานจังหวัดพะเยา

คุณณรงค์ชัย  สุทธิกุลบุตร ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา

คุณอธิวัฒน์  ปิยะนันท์วงค์ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลท่าวังทอง

#PhayaoSocialForesight #SocialForesight #FutureScene

#NIA #IFI #UniversityofPhayao #UPITI #Phayao