“นวัตกรรม” ไม่ได้เป็นแค่เรื่องธุรกิจ แต่สามารถเกิดขึ้นในทุกบริบท

15 กุมภาพันธ์ 2565

"นวัตกรรม" ไม่ได้เป็นแค่เรื่องธุรกิจ แต่สามารถเกิดขึ้นในทุกบริบท

ในทางปฏิบัติ "นวัตกรรมภาครัฐ" และ "นวัตกรรมเพื่อสังคม" มีความท้าทายมากกว่านวัตกรรมทางธุรกิจอย่างมาก เพราะจะเกิดขึ้นได้ต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายเข้ามาทำงานร่วมกัน ทำให้ยากต่อการหาเจ้าภาพมาดำเนินการขับเลื่อน

Chiang Mai City Innovation Lab ได้ปรับแนวคิดกระบวนการนวัตกรรม (Innovation Process) ให้เหมาะกับบริบทพื้นที่และเมือง และวางแนวทางการขับเคลื่อนนวัตกรรมใน 4 ขั้นตอน เพื่อเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติ (operation framework) สำหรับหน่วยงานในระดับพื้นที่ได้นำไปใช้เพื่อเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และพัฒนานวัตกรรมที่แก้ปัญหาในระดับพื้นที่

.

เข้าไปดูผลลัพธ์ของตัวอย่าง "นวัตกรรมเมือง" ได้ที่ https://www.facebook.com/Chiangmaicitylab