งานสัมมนา IOP Day 2021: Driving Innovation to Create Sustainable Growth (เติบโตอย่างยั่งยืนบนฐานนวัตกรรม)

14 กรกฎาคม 2564

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ร่วมกับ สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น (TRIS Academy of Management) จัดงานงานสัมมนา IOP Day 2021 : Driving Innovation to Create Sustainable Growth (เติบโตอย่างยั่งยืนบนฐานนวัตกรรม)

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบ Virtual Conference ผ่าน Zoom Application โดยงานสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรยายแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ถึงความสำคัญของนวัตกรรม แนวคิดและวิธีการสร้างนวัตกรและนวัตกรรมในองค์กร โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำและผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ คุณธีรศักดิ์ วงศ์ปิยะ กรรมการผู้จัดการ Bold Group Thailand, ดร.รณกร ไวยวุฒิ สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คุณรวิศ หาญอุตสาหะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด และดร.ตรียุทธ พรหมศิริ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

พร้อมการนำเสนอ โมเดลพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร (Innovative Organization Model - IOM) ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เครื่องมือสนับสนุนการยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชนให้เติบโตด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน โดยดร.ชัยธร  ลิมาภรณ์วณิชย์ ผู้อำนวยการ สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม และดร.สุรเดช จองวรรณศิริผู้อำนวยการอาวุโส สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น

#NIA #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ #Innovation #IFI #IOP #ILP #TRIS