งานสัมมนา IOP Day 2021 ครั้งที่ 2: Unlock Your Innovation Capability (ขับเคลื่อนศักยภาพนวัตกรรมองค์กร)

30 กรกฎาคม 2564

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ร่วมกับ สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น (TRIS Academy of Management) จัดงานสัมมนา IOP Day 2021 ครั้งที่ 2 : Unlock Your Innovation Capability (ขับเคลื่อนศักยภาพนวัตกรรมองค์กร) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบ Virtual Conference ผ่าน Zoom Application โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 300 คนจากองค์กรภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนต่างๆ

.

โดยงานสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรยายแบ่งปันความรู้และประสบการณ์การขับเคลื่อนศักยภาพนวัตกรรมองค์กร โดยผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำและผู้ทรงคุณวุฒิโดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน, ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ดร.รณกร ไวยวุฒิ สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, และดร.ตรียุทธ พรหมศิริ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

พร้อมการนำเสนอโมเดลการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร (Innovative Organization Model - IOM) ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งเป็นเครื่องมือสนับสนุนการยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชนให้เติบโตด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน โดย ดร.ชัยธร  ลิมาภรณ์วณิชย์ ผู้อำนวยการ สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม และ ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้อำนวยการอาวุโส สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น

#NIA #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ #Innovation #IFI #IOP #ILP #TRIS