ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564”

14 เมษายน 2564


🎉 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564” ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2564 🎉
.
ดูรายละเอียดขั้นตอนการสมัคร และแนวทางการส่งผลงานผ่านทางออนไลน์ที่ https://award.nia.or.th
.
ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้แบ่งเป็น 5 ด้าน
.
📌 รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ 📈
สำหรับผลงานนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าเชิงพาณิชย์ และเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ แบ่งเป็น 2 ประเภทตามขนาดองค์กร ได้แก่
• วิสาหกิจขนาดกลาง
• วิสาหกิจขนาดย่อมและวิสาหกิจรายย่อย
.
📌 รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 🌱
สำหรับผลงานนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น 3 ประเภทตามลักษณะองค์กร ได้แก่
• หน่วยงานภาคเอกชน
• หน่วยงานภาครัฐ
• องค์กรเพื่อสังคมและชุมชน
.
📌 รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ 🎨
สำหรับผลงานนวัตกรรมที่มีการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์และบริการ แบ่งเป็น 2 ประเภทตามลักษณะผลงาน ได้แก่
• การออกแบบผลิตภัณฑ์
• การออกแบบบริการ
.
📌 รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสื่อและการสื่อสาร🎬
สำหรับผลงานนวัตกรรมและบุคคลที่สร้างสรรค์เนื้อหาและวิธีการสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีและรูปแบบการสื่อสารใหม่ แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามลักษณะผลงาน ได้แก่
• ผลงานนวัตกรรมสื่อและการสื่อสาร
• ผู้สื่อสารนวัตกรรม
.
📌 รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น 🏙
สำหรับองค์กรที่มีการบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์กรอย่างโดดเด่นตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ ระดับกระบวนการ ถึงระดับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร แบ่งเป็น 2 ประเภทลักษณะองค์กร ได้แก่
• องค์กรภาคเอกชน
• องค์กรภาครัฐและภาคประชาสังคม
.
☎️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ awards@nia.or.th หรือ 080-070-2999 (พัชรีนาถ)
.
#รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ #NationalInnovationAwards #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ #NIA