ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังผลการศึกษาและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็น “การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมเชิงนโยบาย และการส่งเสริมนวัตกรเชิงนโยบาย”

22 มกราคม 2565

ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังผลการศึกษาและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็น "การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมเชิงนโยบาย และการส่งเสริมนวัตกรเชิงนโยบาย"

ในวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 9.30-11.30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom

.

ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/dRKdbyPjpvEQis9i9 หรือสแกน QR code ตามโปสเตอร์ และเจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่ง Zoom link ให้ทาง e-mail ต่อไป