กิจกรรม Workshop การมองอนาคต “หลักสูตรการพัฒนาทักษะวิเคราะห์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์สำหรับผู้นำนวัตกรรม รุ่นที่ 1 สาขาการท่องเที่ยวและบริการ”

1 กันยายน 2563

NIA โดยสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ FuturISt จัดกิจกรรม Workshop การมองอนาคต "หลักสูตรการพัฒนาทักษะวิเคราะห์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์สำหรับผู้นำนวัตกรรม รุ่นที่ 1 สาขาการท่องเที่ยวและบริการ" ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563 เวลา ณ โรงแรมสกายวิว สุขุมวิท 24

โดยหลักสูตรนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ภาพอนาคต การสร้างฉากทัศน์ของอนาคต และการพัฒนากลยุทธ์เพื่อตอบโจทย์โอกาสและความท้าทายในอนาคตของภาคการท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงสร้างเครือข่ายผู้นำนวัตกรรมขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชน และผู้ประกอบการในภาคการท่องเที่ยวและบริการเพื่อเป็นฐานการสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกัน (Innovation Co-Creation)

โดยในวันแรกของการอบรม ได้รับเกรียติจาก รศ.ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประภา จากวิทยาลัยสหวิทยากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาร่วมบรรยายในหัวข้อ “introduction to future studies” เพื่อเปิดมุมองแก่ผู้เข้าร่วมประชุมให้รู้จักกับอนาคตศาสตร์ ด้วยเครื่องมือ สามเหลี่ยมอนาคต (future triangle) และ ดร.ธนชาตย์ ฤทธิ์บำรุง จากคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในหัวข้อ “Data Analytics and Future Insight” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทำเข้าใจวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้ในกระบวนการมองอนาคต

#NIA #IFI #NIDA #FuturISt

#Foresight #ForesightTraining

#FutureTriangle #DataAnalytics

#Challenges #Tourism #Services #ExploringFuture #Opportunities