กิจกรรม “การออกแบบอนาคตเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม ” จังหวัดกาฬสินธุ์

20 ธันวาคม 2562

สถาบัน IFI และ ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม NIA ร่วมกับ หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (SID) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม "การออกแบบอนาคตเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม " เพื่อร่วมกันกำหนดโจทย์เชิงสังคมในพื้นที่ (Social Foresight) ร่วมกับคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่จะนำไปสู่วางแผนนวัตกรรมด้านสังคมในพื้นที่

เตรียมพบกันในพื้นที่พัทลุง (มหาวิทยาลัยทักษิณ) ในวันที่ 23 ธ.ค. 62 ครับ

#IFI #FutureScene #SocialForesight #SocialInnovation #SID