กิจกรรม “การออกแบบอนาคตเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม ” จังหวัดพัทลุง

27 ธันวาคม 2562

สถาบัน IFI และ ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม NIA ร่วมกับ หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (SID) มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรม "การออกแบบอนาคตเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม " เพื่อร่วมกันกำหนดโจทย์เชิงสังคมในพื้นที่ (Social Foresight) ร่วมกับคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่จะนำไปสู่วางแผนนวัตกรรมด้านสังคมในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

เตรียมพบกันในพื้นที่พะเยา ในเดือนมกราคม 2563 ครับ

#IFI #FutureScene #SocialForesight #SocialInnovation #SID