กิจกรรมฝึกอบรม Foresight Training “Learn to design your future” วันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2563 ณ FutureTales Lab ชั้น 8 อาคาร True Digital Park

23 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมฝึกอบรม Foresight Training “Learn to design your future” วันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2563 ณ FutureTales Lab ชั้น 8 อาคาร True Digital Park

เปิดรับสมัครถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (จำนวนจำกัด) ... ประกาศผลคัดเลือกในวันที่ 4 สิงหาคม 2563

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/aktnzVziXZozDhrEA หรือสแกน QR Code

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมกับ สถาบันนโยบายสาธารณะ (SPP) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการมองอนาคตเชิงกลยุทธ์สำหรับภาครัฐ Foresight Training “Learn to design your future”

ผู้เข้าร่วมเวิร์กชอปจะได้ร่วมเรียนรู้การใช้เครื่องมือ ทักษะการมองอนาคต (Foresight) เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต (Future Ready) ทั้งในภาพอนาคตที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้น ผ่านกิจกรรมกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) และการคิดเชิงอนาคต (Future Thinking) ที่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ความไม่แน่นอนและแนวโน้มต่างๆ ที่นำไปสู่การเตรียมความพร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต (Future Readiness) ด้วยการออกแบบอนาคตของตัวเอง (Design your own future) เนื้อหาเข้มข้นตลอดระยะเวลา 3 วัน

 

#NIA #IFI #SPP #FTL

#Foresight

#ForesightTraining

#Learntodesignyourfuture

#StrategicForesightforPublicSector