การประชุมประชาพิจารณ์นโยบายนวัตกรรมไทยในหัวข้อ “นวัตกรรมไทย: รังสรรค์นโยบายนวัตกรรมสู้วิกฤต (Innovation Thailand: Crafting Innovation Policy in Time of Crisis)”

16 กันยายน 2563

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute) ภายใต้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมประชาพิจารณ์นโยบายนวัตกรรมไทยในหัวข้อ “นวัตกรรมไทย: รังสรรค์นโยบายนวัตกรรมสู้วิกฤต (Innovation Thailand: Crafting Innovation Policy in Time of Crisis)”

โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงร่างนโยบายนวัตกรรมไทย ที่พัฒนาขึ้นโดยสำนักงานฯ ให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อร่างนโยบายได้รับทราบ นอกจากนี้ยังมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และทางสำนักงานฯ จะนำข้อมูลที่ได้มาไปพัฒนาเป็นร่างนโยบายนวัตกรรมไทยต่อไป

การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกีรยติจากผู้บริหารหลากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ (Government) ภาคมหาวิทยาลัย (Academic) ภาคประชาสังคม (Social enterprise) และภาคเอกชน (Firms) มาให้ข้อคิดเห็นต่อร่างนโยบาย โดยมีผู้บริหารทางสำนักงานฯ เป็นผู้ดำเนินกระบวนการระดมความคิดเห็นแบ่งกลุ่มเป็น 4 ระดับได้แก่ (1) ความไม่แน่นอนและปัจจัยพลิกโฉม (2) ประเด็นระดับโลก (3) ประเด็นทางสังคม ชุมชน และความหลากหลาย (4) ความสามารถในการแข่งขัน

ผลลัพธ์ที่ได้จากการระดมความคิดเห็นนั้นถูกเสนอเป็นนโยบายในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น การสร้างระบบนิเวศ (ecosystem) ให้กับอุตสาหกรรมในพื้นที่หรือในท้องถิ่นรวมถึงการกระจายอำนาจ (decentralization) กฏหมายที่รองรับสิทธิพลเมืองและกลุ่มความหลากหลายทางเพศ การให้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเป็นผู้ให้บริการบางประเภทแทนภาครัฐ พัฒนาระบบบ่มเพาะทางธุรกิจให้มีความพร้อมในการทำนวัตกรรม และการพัฒนาเยาวชนเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นนวัตกรภายใต้บริบทที่กำลังเปลี่ยนแปลง เป็นต้น

#NIA #IFI #Innovation #Policy #InnovationThailand #CraftingInnovation #Crisis #PublicHearing #Uncertainty #Disruption #Globalissue #Community #Competitiveness