การประชุมกับคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP)

15 กรกฎาคม 2563

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการเข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) ในหัวข้อ “Guidelines for inclusive technology and innovation policies for sustainable development” เพื่อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสำหรับประชาชนรวมถึงบุคคลกลุ่มพิเศษ

ภายใต้แนวความคิด “leave no one behind” หรือ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ในปี 2030 นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนประเด็นทางนโยบายในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกอย่าง มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และญี่ปุ่น เป็นต้น

ในการประชุมครั้งมีการร่วมกันประเมินตัวชี้วัด (indicator) สำหรับมาตราการและนโยบายเพื่อการพัฒนานวัตกรรมสำหรับประชาชนและคนกลุ่มพิเศษ ซึ่งประกอบไปด้วย

◾️ เป้าหมายในการพัฒนานโยบายที่ครอบคลุมทั้งภาคเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการรักษาสมดุลของนโยบายทั้ง 3 ระบบ ในการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (not exclusively related to economic growth but take account for wider range)

◾️ มาตราการการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มากขึ้นต่อระเบียบต่างๆ ของนวัตกรรม (broaden participation in the regulation of innovation)

◾️ มาตราการการสนับสนุนในการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมอย่างเท่าเทียม (promote fair distribution of the benefits of innovation)

#NIA #UNESCAP #STI #Policy #Inclusive #Indicator #SDGs #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ