FORESIGHT TOOLS DEMONSTRATION WORKSHOP มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 17 พฤษภาคม 2562 ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสาธิตการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต (Foresight Tools Demonstration Workshop) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมความรู้ด้านอนาคตศาสตร์สำหรับบุคลากรภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ภาคเหนือ ในการประยุกต์ใช้การมองอนาคตในการออกแบบแผน ยุทธศาสตร์ นโยบาย ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต