FORESIGHT TOOLS DEMONSTRATION WORKSHOP มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 7 สิงหาคม 2562 ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสาธิตการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต (Foresight Tools Demonstration Workshop) เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

โดยมีบุคลากรอุทยานวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานเครือข่ายภาคใต้เข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการใช้เครื่องมือด้านอนาคตศาสตร์ในการวางแผนและออกแบบกลยุทธ์เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงและออกแบบอนาคตที่พึงประสงค์ในอนาคตขององค์กร

#ForesightToolsDemonstrationWorkshop #Foresighttoolsbox #IFI #NIA