FORESIGHT TOOLS DEMONSTRATION WORKSHOP มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 26 มีนาคม 2562 ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

การอบรมเชิงปฏิบัติการ”การใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต (FORESIGHT TOOLS DEMONSTRATION WORKSHOP)”

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมกับ วิทยาลัยสหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้บริหาร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต (Foresight Tools Demonstration Workshop) เพื่อประยุกต์ใช้เครื่องมือด้านอนาคตศาสตร์ (Foresight Tools) ในการออกแบบแผน ยุทธศาสตร์ นโยบาย และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

#ForesightToolsDemonstrationWorkshop #Foresighttoolsbox #IFI #NIA