เอ็นไอเอ ประกาศ 10 องค์กรดีเด่น ที่มีการจัดการนวัตกรรมในองค์กรดีเลิศ พร้อมเผยเทคนิคการสร้างองค์กรนวัตกรรม เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน

 5 ตุลาคม 2562

ในยุคปัจจุบันองค์กรต่างๆ ล้วนต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การสร้างองค์กรให้อยู่รอดอย่างยั่งยืนได้นั้น “นวัตกรรม” ถือเป็นคำตอบหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ สำนักงานนวัตกกรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ในฐานะองค์กรหลักในการขับเคลื่อนนวัตกรรมประเทศ จึงได้มีการมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการนวัตกรรมภายในองค์กรที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความตื่นตัวถึงความสำคัญของการจัดการนวัตกรรมภายในองค์กร และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กรต่อไป

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA กล่าวว่า “NIA เชื่อมั่นว่านวัตกรรมเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้องค์กรประสบความสำเร็จจึงคัดเลือกหน่วยงานที่มีการจัดการนวัตกรรมในองค์กรอย่างโดดเด่นครอบคลุมทุกมิติ โดยอาศัยโมเดลการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร (Innovative Organization Model: IOM) เพื่อประเมินศักยภาพขององค์กรด้านการจัดการนวัตกรรมในมิติต่างๆ ผ่านแนวคิดหลัก 2 ประการ ได้แก่ 1) เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับด้านนวัตกรรมจากสาธารณะ และ 2) เป็นองค์กรที่มีการจัดการนวัตกรรมในองค์กรอย่างโดดเด่น โดยอาศัยเครื่องมือในการคัดเลือกอย่าง การมอนิเตอร์สื่อสังคมออนไลน์ (Social Listening) จากกว่า 2,600 บริษัท และลงพื้นที่เพื่อประเมินหน่วยงานด้วยโมเดลการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร (IOM) โดยให้ความสำคัญกับการจัดการองค์กรใน 8 ด้าน ที่มีความสำคัญต่อการเติบโตด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย ด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรม ด้านการมุ่งเน้นธุรกิจ ด้านบุคคลากร ด้านองค์ความรู้ ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านทรัพยากร ด้านกระบวนการนวัตกรรม รวมไปถึงด้านผลผลิตจากนวัตกรรม โดยปีนี้ได้ทำการคัดเลือกหน่วยงานภาคธุรกิจที่มีการจัดการนวัตกรรมในองค์กรอย่างโดดเด่น จำนวน 10 บริษัท จาก 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดกลาง และธุรกิจขนาดใหญ่ เข้ารับรางวัล”

องค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทธุรกิจขนาดเล็ก

บริษัท เอ็กซ์ซี จำกัด หนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนาสมาร์ทออฟฟิศและอินเตอร์     แอคทีฟโซลูชั่น

เอ็กซ์ซี มีการกำหนดโครงสร้างเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างชัดเจน โดยใช้ระบบธุรกิจอัจฉริยะมาวิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมขององค์กรทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ซอฟต์แวร์ระบบห้องประชุมแบบอินเตอร์แอคทีฟ และสมาร์ทออโตเมชั่นที่สร้างรายได้ให้ธุรกิจอย่างก้าวกระโดด อีกทั้ง ยังมีการบริหารจัดการความรู้ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อออนไลน์ต่างๆ มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท สยามสแควร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าของแพลตฟอร์มวิเคราะห์และซื้อขายหุ้น StockRadar

สยามสแควร์ เทคโนโลยี มีเป้าหมายในการขยายแพลตฟอร์มการวิเคราะห์และซื้อขายหุ้นในปัจจุบันให้เป็น Social Trading เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการลงทุนและรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการเงินในยุคดิจิตอล อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรมนวัตกรรมให้แก่บุคลากรในองค์กร สามารถสื่อสารวิสัยทัศน์และนโยบายได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง มีความยืดหยุ่นในการทำงาน เพื่อให้สามารถพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

องค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทธุรกิจขนาดกลาง

บริษัท เอนนี่แวร์ ทู โก จำกัด ผู้ให้บริการแพลทฟอร์มเคลมประกันรถยนต์ ClaimDi

เอนนี่แวร์ ทู โก มุ่งมั่นในการพัฒนาแพลทฟอร์มเคลมประกันรถยนต์ที่สามารถให้บริการความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ โดยเน้นกระบวนการนวัตกรรมเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการระบบทางธุรกิจทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์ที่มี ความหลากหลาย รวมถึงให้ความสำคัญต่อการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมร่วมกันในองค์กร

บริษัท อุ๊คบี จำกัด ผู้ให้บริการด้านดิจิทัลคอนเทนต์แพลตฟอร์มอันดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อุ๊คบี มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการเป็นแพลตฟอร์มที่เปิดกว้างสำหรับความคิดสร้างสรรค์ โดยมีการขยายธุรกิจจากการเป็นผู้ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (e-Book) จากคอนเทนต์ของมืออาชีพ ไปสู่คอนเทนต์ที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้งาน (user-generated content) เพื่อรองรับผู้ใช้งานและสื่อสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ ในการนี้ จึงให้ความสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พร้อมรับการปรับตัว เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของสื่อรูปแบบใหม่ กลุ่มนักคิดสร้างสรรค์กลุ่มใหม่ รวมถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ อุ๊คบี ยังให้ความสำคัญกับการนำข้อมูลในแพลตฟอร์มมาวิเคราะห์ใช้ประโยชน์เพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท คิง เพาเวอร์ คลิก จำกัด ผู้สร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่ส่งเสริมให้เมืองไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของโลก

คิง เพาเวอร์ คลิก หนึ่งในแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ชั้นนำของประเทศ มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งและท่องเที่ยวผ่านช่องทางออนไลน์ และด้วยเป็นแพลตฟอร์มที่มีการเติบโตรวดเร็ว คิง เพาเวอร์ คลิก จึงให้ความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างและวัฒนธรรมขององค์กรให้มีความคล่องตัวในการบริการลูกค้าและคู่ค้า โดยมีการนำเครื่องมือการสื่อสารและบริหารจัดการที่หลายหลายมาใช้ภายในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันทั้งในระดับทีมงานตลอดจนระดับบริหาร

บริษัท คิว คิว (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำการให้บริการ Queuing Solution ผ่าน โมบายแอพพลิเคชัน

คิว คิว มีจุดแข็งด้านบุคลากรและกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ และได้มีการปรับเปลี่ยนการบริหาร โครงสร้างองค์กร กระบวนการพัฒนานวัตกรรม โดยเน้นการพัฒนาต่อยอดโมเดลธุรกิจเดิมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่มที่หลากหลายขึ้น นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะของบุคลากรเพื่อพร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

องค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทธุรกิจขนาดใหญ่

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ผู้นำนวัตกรรมด้านการอยู่อาศัย เพื่อเติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิต

แสนสิริ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ มุ่งเติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ เริ่มต้นจากการปรับองค์กรไปสู่ยุคดิจิทัล พร้อมทั้งเสริมสร้างวิสัยทัศน์และวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมดิจิทัลภายในองค์กร ตลอดจนนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างคุณค่าให้วงจรธุรกิจ ตั้งแต่การพัฒนาโครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความคล่องตัว ไปถึงการสร้างสรรค์ความปลอดภัยและบริการที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าในทุกมิติ

บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย

เอสซีจี เคมิคอลส์ มีกลยุทธ์ธุรกิจที่มุ่งเน้นการสร้าง High-value-added Product บนฐานงานวิจัยขั้นสูง โดยผ่านกระบวนการวิจัยพัฒนาที่เข้มแข็ง และมีรูปแบบการบริหารจัดการโครงการวิจัยที่ชัดเจนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่สร้างคุณค่าสู่สังคม เอสซีจี เคมิคอลส์ จึงมีนโยบายชัดเจนที่เน้นการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีและการศึกษาวิจัย โดยร่วมมือกับหน่วยงานชั้นนำทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ผู้ส่งมอบที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุด เพื่อยกระดับความสุขที่แท้จริงของการใช้ชีวิต

พฤกษา มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องควบคู่กับสังคมไทย จากการเปลี่ยนแปลงด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่และสังคมเมือง นวัตกรรมจึงเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลัก ทั้งด้านการก่อสร้าง และการอยู่อาศัย และจากการเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญด้านธรรมภิบาล จึงมีความเข้มแข็งด้านกระบวนการและการประเมินความสำเร็จของนวัตกรรม นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมภายในองค์กรด้วยการส่งเสริมความสัมพันธ์และบรรยากาศการทำงานระหว่างทีมงานและบุคลากรรุ่นต่าง ๆ

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด ผู้ให้บริการด้าน Security Printing และ Digital Solution สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยข้อมูล

กลุ่มบริษัทจันวาณิชย์ ให้ความสำคัญกับการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและธุรกิจที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน ยุทธศาสตร์นวัตกรรมจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมดิจิตอลโซลูชั่นที่เน้นด้านความปลอดภัยข้อมูล และมีกระบวนการพัฒนานวัตกรรมที่ชัดเจนต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดตั้งทีมงานด้านนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักด้านนวัตกรรมให้กับบุคลากรในองค์กร รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพพร้อมรับเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้น เพื่อรองรับการพัฒนานวัตกรรมอย่างมีแบบแผน

“การสร้างนวัตกรรมองค์กรนั้น ต้องเริ่มต้นจากความเชื่อมั่นในความสำคัญของนวัตกรรม ว่าสามารถสร้างคุณค่าที่เพิ่มขึ้นให้กับสินค้าและบริการ ทำให้ผู้ใช้มีชีวิตที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และจะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ในที่สุด ซึ่งในทุกองค์กรควรมีการวางยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการสร้างธุรกิจด้านนวัตกรรมให้มีความชัดเจน สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการระดมสมองให้เกิดการคิดค้นสิ่งใหม่ จัดเตรียมทรัพยากร และองค์ความรู้ให้พร้อม รวมถึงพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และการเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรได้รังสรรค์ผลงานใหม่ๆ ขึ้นมา เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย NIA จะทำหน้าที่ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมองค์กรต่อไป” ดร.พันธุ์อาจ กล่าวทิ้งท้าย