หนังสือย่านนวัตกรรมกรุงเทพมหานคร “Bangkok Innovation Districts”

 7 ตุลาคม 2562

หนังสือ "Bangkok Innovation Districts" หรือ "ย่านนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร" รวบรวมแนวทางการพัฒนาย่านนวัตกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 6 ย่าน โดยถ่ายทอดออกมาเป็นภาพประกอบเป็รูปภาพสีน้ำ ที่ช่วยแสดงวิสัยทัศน์ โอกาส และภาพความเปลี่ยนแปลงในอนาคต 5 ปี 10 ปี และ 20 ปี ของพื้นที่

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ IFI - https://www.facebook.com/InnovationForesight
หรืออีเมล ifi@nia.or.th

#IFI #FutureIdeas #BangkokInnovationDistricts #หนังสือย่านนวัตกรรมกรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลด PDF