บรรยายพิเศษ “Innovation Foresight”

 15 ธันวาคม 2558

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ "Innovation Foresight" ให้กลุ่มบริษัท ปตท.

การแลกเปลี่ยนแนวคิดการคาดการณ์อนาคต เป็นการเตรียมพร้อมในการแสวงหาอนาคตที่เป็นทางเลือกใหม่เพื่อความยั่งยืนขององค์กรและประเทศ เริ่มต้นจากการหาโอกาสและความเป็นไปได้ในการหาแนวโน้มใหม่ จากการค้นหาชุดข้อมูลจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทางตรงและทางอ้อม โดยสมการสำหรับการคาดการณ์อนาคต คือ ผลรวมของการวิเคราะห์นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ และอนาคตศาสตร์ เพื่อให้สามารถนำผลลัพธ์การคาดการณ์อนาคตในอีก 3 ปี หรือ 50 ปี ข้างหน้าไปก่อเกิดเป็นรูปแบบใหม่ในการใช้ชีวิต