บรรยายพิเศษ “ผู้นำการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ”

 4 เมษายน 2561 ที่ Interior College วิทยาลัยมหาดไทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ “ผู้นำการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ” ในหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 70 (นปส)

ประเด็นหลักที่นำเสนอ คือ ความหมายของนวัตกรรมในบริบทของสังคมและรัฐ ที่กว้างกว่า สิ่งประดิษฐ์และการแสวงหาประโยชน์เชิงพาณิชย์ การทำนวัตกรรมภาครัฐ (Public-Sector Innovation) จำเป็นต้องสร้างการบริการสาธารณะ (Public services) ที่ทั่วถึง (Inclusiveness) และยั่งยืน (Sustainability) แต่ในอีกทางหนึ่งก็ต้องส่งเสริมตลาดนวัตกรรม (Innovation market) และความสามารถในการแข่งขัน (Competiveness) ในบริษัทไทยด้วย

นวัตกรรมภาครัฐ ที่แบ่งออกเป็น 4 ประเภทสำคัญ คือ นวัตกรรมนโยบาย (Policy innovation) นวัตกรรมกระบวนการ (Process innovation) นวัตกรรมบริการสาธารณะ (Public service innovation) และนวัตกรรมกฎระเบียบ (Regulartory innovation) เป็นหัวใจสำคัญของการกำเนิด สาขาธุรกิจใหม่ ๆ เช่น Govtech Regtech และ Civictech ซึ่งประเทศไทยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น

#NIA #PUBLICSECTORINNOVATION #INNOVATION #GOVTECH #THAILAND #REGTECH #CIVICTECH #SOCIALINNOVATION