GLOBAL INNOVATION INDEX

 11 กรกฎาคม 2561

GLOBAL INNOVATION INDEX คือ???

ดัชนีนวัตกรรมโลก (GII) หรือ Global Innovation Index ได้รับการจัดทำร่วมกันโดยมหาวิทยาลัย Cornell สถาบัน INSEAD และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization-WIPO) โดยมุ่งเน้นการวัดศักยภาพด้านนวัตกรรมในมุมมองแตกต่าง จากดัชนีความสามารถในการแข่งขันของสถาบันอย่าง WEF และ IMD ที่วัดศักยภาพทางนวัตกรรมผ่านมาตรวัดแบบดั้งเดิม อาทิ จำนวนบทความการวิจัย สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา ซึ่งปีนี้อับดับของประเทศไทยขยับไกลถึง 7 อันดับ

#สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ #สนช #nia #นวัตกรรม #innovation #innovator #gii

#globalinnovationindex2018 #IFI #InnovationIndex #GII2018 #WIPO

ดาวน์โหลด PDF

ปี 2018 ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับความสามารถด้านนวัตกรรมอยู่อันดับที่ 44 ขยับอันดับดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากปีที่แล้ว 7 อันดับ เรียกว่าเป็น “Innovation Fast Move” โดยในปีนี้ประเทศไทยมีการปรับตัวดีขึ้นด้านปัจจัยเข้าทางนวัตกรรม (Innovation input sub-index) จากเดิมอันดับที่ 65 เลื่อนขึ้นเป็นอันดับที่ 52 ส่วนปัจจัยย่อยผลผลิตทางนวัตกรรม (Innovation output sub-index) ปรับตัวลดลงเล็กน้อย 2 อันดับ จากปี 2017 สำหรับประสิทธิภาพนวัตกรรมจากการแปลงปัจจัยเข้าทางนวัตกรรมเป็นผลผลิตนวัตกรรมอันดับต่ำกว่าปีที่แล้ว แต่สูงกว่าปี 2016 เมื่อเปรียบเทียบอันดับ GII ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางประเทศไทยอยู่อันดับ 5 จาก 34 ประเทศ และอยู่อันดับ 9 ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากคะแนนตัวชี้วัดความสามารถทางด้านนวัตกรรมของประเทศไทยปีนี้มีคะแนนสูงขึ้น 6 ปัจจัยเสาหลัก จาก 7 ปัจจัยเสาหลัก โดยเฉพาะปัจจัยด้านระบบของตลาด (Market Sophistication) มีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพในด้านเครดิตภายในประเทศที่มีต่อภาคเอกชน (Domestic Credit to Private Sector) การคุ้มครองผู้ลงทุน (Ease of protecting minority investors) การลงทุนในตลาด (Market capitalization) และขนาดตลาดภายในประเทศ นอกจากนี้ประเทศไทยมีจุดแข็งปัจจัยด้านระบบธุรกิจ (Business Sophistication) ในเรื่องของการทำ R&D ที่มีแหล่งเงินจากธุรกิจการนำเข้าสินค้าไฮเทค รวมถึงมีตัวชี้วัดโดดเด่นด้านการแสดงผลงานด้านความรู้และเทคโนโลยี และการส่งออกสินค้าสร้างสรรค์

ขณะที่ตัวชี้วัดที่ประเทศไทยยังมีข้อด้อยส่วนใหญ่เกิดขึ้นระหว่างปัจจัยเข้าทางนวัตกรรม อาทิเช่น อัตราส่วนของครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (Pupil-Teacher Ratio, Secondary) สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ (Regulatory Environment) และ การนำเข้า-การส่งออก การบริการด้าน ICT (ICT Services Imports and Exports)

หากเปรียบเทียบอันดับดัชนีนวัตกรรมโลกในกลุ่มประเทศอาเซียน ประเทศสิงคโปร์

อยู่อันดับที่ 5 สูงสุดในกลุ่มประเทศอาเซียน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

(South-east Asia) เอเชียตะวันออกและโอเชียเนีย (East Asia and Oceania)

ขณะที่ประเทศมาเลเซียซึ่งถือเป็นประเทศในกลุ่มรายได้ปานกลางระดับบน

(Upper-Middle income) เช่นเดียวกับประเทศไทยอยู่อันดับที่ 35 สำหรับประเทศ

เวียดนามปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากอันดับที่ 47 ในปี 2017 เป็นอันดับที่

45 และมีอันดับดัชนีประสิทธิภาพของการพัฒนานวัตกรรม (Innovation Efficiency Index)

ที่ดีขึ้นอย่างขึ้นเจน จากการใส่ปัจจัยเข้าทางนวัตกรรมออกเป็นผลผลิตทางนวัตกรรม

สำหรับการให้คะแนนดัชนี GII อาศัยตัวชี้วัดทั้งสิ้น 82 ตัวชี้วัด เพื่อวัดปัจจัยย่อยในมิติต่างๆ โดยประกอบด้วยดัชนีย่อย 2 กลุ่ม ได้แก่

  1. ดัชนีย่อยปัจจัยเข้าทางนวัตกรรม (Input)

  • ปัจจัยด้านสถาบัน (Institution)

  • ปัจจัยด้านทุนมนุษย์และการวิจัย (Human capital and research)

  • ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)

  • ปัจจัยด้านระบบตลาด (Market Sophistication)

  • ปัจจัยด้านระบบธุรกิจ (Business Sophistication)

2.ดัชนีย่อยผลผลิตทางนวัตกรรม (Outputs)

  • ผลผลิตจากองค์ความรู้และเทคโนโลยี

(Knowledge and Technology Outputs)

  • ผลผลิตจากความคิดสร้างสรรค์ (Creative Output)

สถิติอันดับย้อนหลัง 3 ปี ซึ่งปีนี้ไทยแลนด์แรงจริง

ตารางอันดับ Global Innovation Index ของไทยในปี 2018 เมื่อแยกมาแต่ละดัชนี