กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Future of Work: How do you work in the future?”

 1 ตุลาคม 2562

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมมือกับ AIESEC จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Future of Work: How do you work in the future?” ให้กับน้องๆ นักศึกษา เพื่อให้น้องๆ ได้ทดลองออกแบบงานในอนาคตรูปแบบใหม่ๆ ที่สนใจ กิจกรรมจัดขึ้นภายในงาน “Innovation Thailand Expo 2019” ณ สามย่านมิตรทาววน์ วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา  13:00 – 17:30 น.

#IFI #NIA #ITE2019 #FutureOfWork #SamyanMitrTown