การสาธิตการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

 21-22 พฤศจิกายน 2561 ที่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสาธิตการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต"

รุ่นที่ 1 วันที่ 21 พ.ย. 61 และรุ่นที่ 2 วันที่ 22 พ.ย. 61 ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น. ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

#IFI #FutureForce #FuturistToolsBox