“อนาคตของการทำงาน” (Future of Work)

25 พฤศจิกายน 2563

หนังสือ “อนาคตของการทำงาน” (Future of Work) นำเสนอข้อมูลสถิติ บทวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา และปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญต่ออนาคตของการทำงาน รวมถึงผลการคาดการณ์ภาพอนาคตของการทำงานในบริบทประเทศไทย เพื่อเตรียมรับกับการเปลี่ยนแปลงและการออกแบบอนาคตที่พึงประสงค์ให้กับตลาดแรงงานในประเทศไทย เพื่อนำเสนอต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานให้มีสุขภาวะที่ดีและวางกลยุทธ์ เพื่อให้ประเทศไทยมีความสามารถต่อการแข่งขันในระดับโลก พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ดาวน์โหลด PDF