“อนาคตของการใช้ชีวิต” (Future of Living)

25 พฤศจิกายน 2563

หนังสือ "อนาคตของการใช้ชีวิต" (Future of Living) นำเสนอข้อมูลสถิติ บทวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา และปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญที่ส่งผลต่อรูปแบบการใช้ชีวิตในอนาคต รวมถึงผลการคาดการณ์ภาพอนาคตของการใช้ชีวิตในบริบทประเทศไทย เพื่อเตรียมรับกับการเปลี่ยนแปลงและการออกแบบอนาคตที่พึงประสงค์ในประเทศไทย ทั้งนี้ยังมุ่งนำเสนอต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สำหรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและสภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์และวางกลยุทธ์ เพื่อให้ประเทศ ผู้คนในประเทศมีความมั่นคงในการดำรงชีวิตและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ในอนาคต

ดาวน์โหลด PDF