it it

Workshop on “Design the future for social innovation development” at Kalasin

สถาบัน IFI และ ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม NIA ร่วมกับ หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (SID) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม “การออกแบบอนาคตเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม “

Special lecture on “Innovative Organization of the Future”

บรรยายพิเศษ โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ในหัวข้อ “องค์กรนวัตกรรมแห่งอนาคต” ในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร
” นวัตกรรม เป็นเพียงผลผลิตของกระบวนการ … สิ่งที่ทำให้บริษัทสามารถแข่งขันและก้าวข้ามคู่แข่งได้ คือ ความสามารถในการจัดการนวัตกรรมภายในองค์กร “

National Innovation Award in Innovative Organization 2019

เก็บตกภาพบรรยากาศการมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ สามย่าน มิตรทาวน์

PR for launching Innovative Organization Program (IOP)

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร (Innovative Organization Program – IOP)

1 2 3 4